jueves, 11 de noviembre de 2010

Golden Boy

-"Golden Boy: Sasurai no o-benkyô yarô" 
(Hiroyuki Kitakubo, Tatsuya Egawa, 1995) -